Arrow
Arrow
Slider

O nagrodzie

OJCZYZNA TO WIELKI ZBIOROWY OBOWIĄZEK
C. K. Norwid

 

 

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą z dnia 29 października 2001 roku ustanowił Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida przyznawaną za wybitne dzieło bądź kreację, artystom tworzącym lub mieszkającym na Mazowszu. Nagrody przyznawane są corocznie w czterech kategoriach: muzyka, sztuki plastyczne, literatura i teatr.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na ręce którego wpływają kandydatury do Nagrody, powołuje cztery Kapituły, w skład których wchodzą przedstawiciele twórców i instytucji kultury, autorytety w swojej dziedzinie oraz radni z Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kapituły wyłaniają 12 nominowanych (po 3 twórców w każdej dziedzinie sztuki), a następnie na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu urodzin Poety – 24 września, ogłaszają nazwiska 4 laureatów.

W 2005 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz pierwszy, obok Nagród w dziedzinie: literatura, teatr, muzyka i sztuki plastyczne, przyzna nagrodę specjalną “Dzieło życia” za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego.

Kandydatów do Nagrody “Dzieło życia” mogą zgłaszać działające na terenie województwa mazowieckiego oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Celem i ideą Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida jest przede wszystkim ukazywanie i promocja wybitnych dzieł i artystów mazowieckich – z pochodzenia lub wyboru – przyczyniających się do wzrostu rangi naszego regionu na mapie kulturalnej Polski i Europy.

Laureaci Nagrody otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 20 tysięcy złotych, a laureat Nagrody “Dzieło Życia” 25 tysięcy złotych.
Od 2006 roku nominowani do nagrody otrzymują imienny medal okolicznościowy.

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

Uprzejmie informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

w celu wyłonienia nominowanych i laureatów Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida, promowania ich sylwetki, a także informowania o wynikach konkursu;

 • przewiduje się upublicznienie danych osobowych laureatów w zakresie: imię i nazwisko oraz wizerunek (zdjęcie), a także informacji zawartych w uzasadnieniu do wniosku zgłoszeniowego, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a także w lokalnej prasie i mediach, w broszurach, artykułach i wystawach promujących konkurs;
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), żądania ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przyjęcia zgłoszenia.