Arrow
Arrow
Slider

Regulamin

REGULAMIN NAGRODY SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA

§ 1
1. Nagroda Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida, zwana dalej „Nagrodą”, przyznawana jest za wybitne dzieło lub kreację, powstałe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody.
2. Nagroda przyznawana jest corocznie w czterech dziedzinach sztuki: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr.
3. Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznaje również nagrodę specjalną, zwaną dalej Nagrodą Dzieło życia, za całokształt dorobku artystycznego.
4. Laureatem Nagrody może zostać artysta tworzący na obszarze województwa mazowieckiego.

§ 2
1. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł.
2. Zgłoszeń kandydatów dokonuje się w formie pisemnej. Wniosek o przyznanie Nagrody zawiera: dane osobowe kandydata, notę biograficzną, szczegółowe uzasadnienie wniosku z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia stanowiącego podstawę zgłoszenia kandydatury. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.
3. Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa komunikat o trybie i terminach zgłaszania kandydatów do Nagrody.

§ 3
1. Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, powołuje skład Kapituł.
2. Pierwsze posiedzenie Kapituł zwołuje Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
3. W skład poszczególnych Kapituł, liczących co najmniej sześć osób, wchodzą wybitni twórcy, teoretycy i krytycy sztuki, autorytety świata sztuki w poszczególnych dziedzinach, przedstawiciele warszawskich oddziałów ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych oraz przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego lub wskazany przez niego wiceprzewodniczący Komisji.
4. Członkowie Kapituł, na pierwszym posiedzeniu, wybierają Przewodniczącego Kapituły, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
5. Udział w pracach Kapituł ma charakter honorowy.
6. Kapituły wyłaniają po trzech nominowanych, a następnie po jednym laureacie z każdej dziedziny.
7. Wyłanianie nominowanych i wybór laureata odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Kapituły.

§ 4
1. Wręczenie Nagrody odbywa się podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego zwoływanej z okazji rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.
2. Każdy laureat Nagrody otrzymuje 20 000 PLN, okolicznościową statuetkę oraz dyplom z podpisami Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego.
3. Nominowani otrzymują medal pamiątkowy.

§ 5
1. Kandydatów do Nagrody Dzieło życia – obok podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 – mogą zgłaszać mieszkańcy województwa mazowieckiego.
2. W skład Kapituły Nagrody Dzieło życia wchodzą: przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz po jednym przedstawicielu Kapituł z czterech dziedzin sztuki.
3. Kapituła Nagrody Dzieło życia, w drodze głosowania wyłania trzy kandydatury, z których dokonuje wyboru laureata w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Kapituły.
4. Laureat Nagrody Dzieło życia otrzymuje 25 000 PLN, okolicznościową statuetkę oraz dyplom z podpisami Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego.
5. Do Nagrody Dzieło życia przepisy § 2 ust. 2 i 3, § 3 ust. 2, 4 i 5, § 4 ust.1 stosuje się odpowiednio.

§ 6
Harmonogram postępowania konkursowego określa, w każdej edycji, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.